Všeobecné obchodní podmínky „I am game“

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem únikových her spadajících pod označení „I am game“ (webové stránky www.iamgame.cz) je Cireli s.r.o., Jílkova 1985/151, 615 00 Brno, IČ 08401225 (dále jen „Provozovatel“). Místem podnikání je Hybešova 69, 602 00 Brno.
2. Zákazníkem únikových her spadajících pod označení „I am game“ (dále jen „Zákazník“) je osoba, která se přímo účastní samotné únikové hry (dále jen „Účastník hry“), osoba, která zakoupí dárkový poukaz (dále jen „Poukaz“) nebo osoba, která provede rezervaci na stránkách www.iamgame.cz.
3. Prodávanou službou je úniková hra, známá také jako exit game nebo escape room (dále jen „Úniková hra“).
4. Obsluhou hry je osoba přítomna v místě podnikání a dohlížející na průběh hry (dále jen „Obsluha“).
5. Vstupným je označována cena za účast na jedné Únikové hře (dále jen „Vstupné“).
6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat znění těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to prostřednictvím jejich zveřejnění na webových stránkách s účinností dnem jejich zveřejnění. Aktuální verze podmínek je vždy dostupná na webových stránkách.

II. Rezervace a účast

1. Každý Zákazník je oprávněn účastnit se Únikové hry pouze na základě telefonické nebo webové rezervace, a to po zaplacení celé částky Vstupného, případně po předložení Poukazu s unikátním kódem. Rezervace je vždy potvrzena telefonicky nebo e-mailem.
2. Každý Zákazník je při rezervaci povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
3. Každý Zákazník je povinen řídit se pokyny uvedenými v potvrzovacím e-mailu, případně telefonicky.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci při nedodržení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to za plného vrácení Vstupného, bylo-li již zaplaceno. O této skutečnosti je Zákazník vždy bezodkladně vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.
5. Každý Zákazník je povinen dbát své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních Účastníků hry a bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní a provozní pokyny a pravidla na základě poučení Provozovatele nebo Obsluhy. Při nedodržování pravidel a bezpečnostních pokynů může být Účastník hry z Únikové hry vyloučen. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení Vstupného, a to ani jeho části.
6. Před vstupem do Únikové hry je každý Účastník hry povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat. Bez podpisu tohoto prohlášení nebude Účastník hry vpuštěn do rezervované Únikové hry a nemá nárok na vrácení uhrazeného Vstupného, a to ani jeho části.
7. Účastník hry je povinen dostavit se na místo konání zvolené Únikové hry nejméně 10 minut předem. V případě zpoždění začíná běžet čas nezbytný k absolvování Únikové hry, a to bez ohledu na přítomnost Účastníka hry a bez nároku na vrácení Vstupného či jeho části.
8. Účastník hry se Únikové hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
9. Účastník mladší 15 let se Únikové hry může zúčastnit jen se souhlasem zákonného zástupce nebo v doprovodu jiné zletilé osoby.
10. Účastník hry bere na vědomí, že je v průběhu Únikové hry monitorován za účelem zajištění bezpečnosti a dodržení bezpečnostních a provozních pravidel.
11. Účastník hry, který v průběhu Únikové hry nedodržuje bezpečnostní a provozní pravidla, chová se neukázněně, kazí ostatním Účastníkům hry zážitek z Únikové hry, popřípadě tyto Účastníky hry jakkoliv jinak omezuje nebo poškozuje, nebo poškozuje vybavení nebo zařízení Únikové hry, může být na základě rozhodnutí Provozovatele nebo Obsluhy vyloučen, a to bez nároku na vrácení uhrazeného Vstupného či jeho části. Tím není dotčena jeho občanskoprávní, trestněprávní a jiná odpovědnost. Stejně bude z Únikové hry vyloučen každý Účastník hry, který jeví známky opilosti či intoxikace návykovou látkou, tomuto Účastníkovi hry může být odmítnut vstup do prostor místa podnikání Provozovatele, a to na základě rozhodnutí Provozovatele nebo Obsluhy.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup do Únikové hry komukoliv, kdo se na základě uvážení Provozovatele či Obsluhy bude jevit nezpůsobilým absolvovat Únikovou hru ze zdravotních, bezpečnostních a provozních důvodů.
13. Nikomu není povoleno vstupovat do místa podnikání Provozovatele s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví a život či bezpečnost jiných.

III. Cena Vstupného

1. Cena Vstupného za Únikovou hru se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na webových stránkách www.iamgame.cz. Všechny ceny Vstupného zde uvedené jsou konečné. Vstupné může Zákazník na základě potvrzené rezervace uhradit v hotovosti na místě před zahájením hry, převodem na účet na základě vystavené faktury, avšak vždy před zahájením Únikové hry a pod přiděleným variabilním symbolem, platbou přes platební bránu Comgate nebo zadáním unikátního kódu, který Zákazník obdržel na Poukazu.
2. Pokud Zákazník zruší rezervaci Únikové hry v době kratší než 24 hodin před rezervovaným termínem, Vstupné propadá ve prospěch Provozovatele.
3. Zrušit rezervaci účastník hry může prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace.

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Jakékoliv pořizování audiovizuálních či jiných záznamů v místě podnikání Provozovatele je přísně zakázáno.
2. Účastníkům hry jsou zdarma po skončení Únikové hry pořizovány upomínkové snímky. Provozovatel si vyhrazuje právo použít tyto snímky pro reklamní a propagační účely, ledaže s tím Účastník hry projeví výslovný nesouhlas, a to písemnou formou.

V. Dárkové poukazy

1. Poukazy vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení §1939 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na základě předložení tohoto Poukazu a po provedené rezervaci Únikové hry, kdy je nutné při rezervaci uvést i číslo Poukazu, je jeho držitel oprávněn k absolvování jedné Únikové hry dle druhu Poukazu. Další Účastníky hry vybírá držitel Poukazu dle svého uvážení.
2. Poukaz může Zákazník zakoupit osobně v místě podnikání Provozovatele nebo prostřednictvím webových stránek www.iamgame.cz.
3. Platba za zakoupený Poukaz probíhá v případě osobního zakoupení v hotovosti, v případě zakoupení Poukazu přes webové stránky probíhá platba převodem na účet na základě vystavené faktury pod přiděleným variabilním symbolem nebo platbou přes platební bránu Comgate.
4. Při zakoupení Poukazu přes webové stránky je na základě dat uvedených v objednávce po připsání platby na účet Provozovatele Poukaz zaslán na e-mail uvedený v objednávce, a to včetně faktury.
5. Poukaz zakoupený ve smyslu tohoto oddílu lze vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení, a to v případě, že již na tento Poukaz nebyla provedena rezervace. Hodnota zakoupeného Poukazu je však vrácena zpět pouze kupujícímu Poukazu.
6. Poukaz platí po dobu na něm vyznačenou. Tuto dobu nelze prodloužit.
7. Uhrazená cena za Poukaz je konečná.
8. Kupující i držitel Poukazu berou na vědomí, že jsou povinni zakoupený Poukaz uchovávat tak, aby nedošlo k jeho zneužití či jeho uplatnění třetí osobou. V opačném případě nebude hodnota zakoupeného a vyčerpaného Poukazu vyplacena zpět.

VI. Reklamace

1. Reklamaci zážitku musí Účastník hry uplatnit písemně u Provozovatele nebo Obsluhy, a to ihned po skončení Únikové hry. Účastník hry uplatňuje vady zejména požadavkem na slevu z ceny. Účastník hry v reklamaci uvede číslo poukazu, existuje-li, a popíše reklamované vady Únikové hry. Účastníkovi hry je Provozovatel nebo Obsluha povinna vydat písemné potvrzení o tom, že Účastník hry právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Účastník hry požaduje.
2. Provozovatel bez zbytečného odkladu informuje Účastníka hry o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena a jaký bude následný postup.

VII. Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Jakékoliv osobní údaje o Zákazníkovi jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o osobních údajích. Jakékoliv osobní údaje získané Provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby Provozovatele a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

VIII. Ostatní

1. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu nebo škodu, ušlý zisk či náklady způsobené nefunkčností webových stránek, telekomunikačních služeb a IT sítě.
2. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek.
3. Webové stránky obsahují tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu používání webových stránek, monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek. Používáním webových stránek uděluje uživatel s použitím cookies souhlas.
4. Provozovatel neodpovídá za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační a platební systém.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.iamgame.cz.

Cireli s.r.o., Jílkova 1985/151, 615 00 Brno
IČ: 08401225
Provozovatel „I am game“